avatar

分类 - 深度学习
2021
Vision Representation From Textual
Vision Representation From Textual
Multimodal-Transformer
Multimodal-Transformer
2020
Knowledge Distillation
Knowledge Distillation
DL面试知识点
DL面试知识点
DETR-note
DETR-note
PolarMask-note
PolarMask-note
Retinanet&focal-loss
Retinanet&focal-loss
FPN-note
FPN-note
PSPNet-note
PSPNet-note
FCN note
FCN note